Obecná informační povinnost

Obecná informační povinnost

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, je společnost:

Petr Kuba s. r. o.

IČO: 26830329                        Okružní 186/15 Mohelnice 789 85
telefon: +420 739 016 999                  email: moravacamp@moravacamp.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40025

 

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány? 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízení (EU) 2016/679 („GDPR“).

Zpracovávání Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především z důvodu plnění smlouvy, právní povinnosti a oprávněného zájmu zaměstnavatele a uděleného souhlasu  subjektu údajů.

Plnění smlouvy – veškeré Vaše identifikační a osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění pracovně-právních smluv. Bližší specifikace osobních údajů zpracovávaných z titulu plnění smluv je uvedena ve směrnici GDPR PKS-SM-001, která je k nahlédnutí na personálním útvaru a na recepci kempu.

Právní povinnost – informace, které musí zaměstnavatel zpracovávat a uchovávat, neboť mu to ukládá zákonná legislativa ČR. Bližší specifikace veškerých údajů zpracovávaných z titulu právní povinnosti je uvedena ve směrnici GDPR PKS-SM-001, která je k nahlédnutí na personálním útvaru a na recepci kempu.

Oprávněný zájem – veškeré informace a osobní údaje, nezbytně nutné pro ochranu majetku, osob a zneužití důvěrných informací a know-how. Bližší specifikace veškerých údajů zpracovávaných z titulu oprávněného zájmu je uvedena ve směrnici GDPR PKS-SM-001, která je k nahlédnutí na personálním útvaru a na recepci kempu.

Souhlas – účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů.

3. Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce (PKSM-R-002) či v příslušných právních předpisech, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 4. Jak chráníme Vaše osobní údaje? 

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce (PKSM-R-002) či v příslušných právních předpisech, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

5. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?:

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

•Právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů (PKS-Doc-001) a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme (PKS-Doc-002);

•právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné (PKS-Doc-003);

•právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy (PKS-Doc-003);

•právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci (PKS-Doc-004);

•právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají (PKS-Doc-005).

Svá práva můžete uplatnit postupem, uvedeným ve směrnic PKS-SM-001.

Svá práva můžete uplatnit postupem, uvedeným ve směrnic PLS-SM-001.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www.uoou.cz

 

6. Kde se dozvíte více ?

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet na recepci kempu, tel. +420 775 111 721, popřípadě e-mail: moravacamp@moravacamp.cz.
Nebo na odpovědnou osobu v otázkách GDPR: manažera kempu.

Back to top
sledujte náš FACEBOOK